PIMES & EMPRESES

FISCAL, COMPTABILITAT I MERCANTIL

 

 

FISCAL

 

 • DECLARACIONS TRIMESTRALS / MENSUALS I RESUM ANUAL D’IVA (M303 – M390).

 

 • DECLARACIONS TRIMESTRALS / MENSUALS I RESUM ANUAL DE RETENCIONS I D’INGRESSOS A COMPTES DE L’IRPF, PROFESSIONALS I D’ARRENDAMENT D’ IMMOBLES (M111 – M115 – M190 – M180).

 

 • DECLARACIONS RECAPITULATIVES D’OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES (M349) I INTRASTAT.

 

 • DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES (M347).

 

 • CÀLCUL I PRESENTACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS (M200).

 

 • PRESENTACIÓ DEL PAGAMENT FRACCIONAT CORRESPONENT A L’ IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (M202).

 

 • QUALSEVOL ALTRA DECLARACIÓ FISCAL A LA QUE ES TROBI OBLIGADA L’ENTITAT A RAÓ DE LA SEVA ACTIVITAT.

 

 • ASSESSORAMENT FISCAL CONTINUAT.

 

 • CONSULTES TRIBUTÀRIES.

 

 • ATENCIÓ I SEGUIMENT D’AL·LEGACIONS TRIBUTÀRIES.

 

 • CERTIFICATS TRIBUTARIS.

 

 • OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DIGITAL (FNMT) I APODERAMENT GENERAL PER A TRÀMITS TRIBUTARIS

 

 

COMPTABILITAT I MERCANTIL

 

 • ELABORACIÓ DEL LLIBRE DIARI, BALANÇOS, MAJOR, INVENTARI, …

 

 • DIPÒSIT DELS COMPTES ANUALS AL REGISTRE MERCANTIL.

 

 • LEGALITZACIÓ DE LLIBRES COMPTABLES AL REGISTRE MERCANTIL

 

 • CONCILIACIÓ BANCÀRIA.