ALTRES SERVEIS

ALTRES SERVEIS

 

 

 • SOCIETATS INACTIVES. ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS (M200) I EL SEU CORRESPONENT DIPÒSIT DE COMPTES ANUALS AL REGISTRE MERCANTIL.

 

 

 • COMUNITATS DE PROPIETARIS. ELABORACIÓ DELS INFORMES COMPTABLES I SEGUIMENT PRESSUPOSTARI. CONVOCATÒRIA DE JUNTES.

 

 

 • ASSOCIACIONS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE.

 

 

 

 • CONSTITUCIONS DE SOCIETATS, AMPLIACIONS I REDUCCIONS DE CAPITAL, COMPRA VENDA DE PARTICIPACIONS I OPERACIONS SOCIETÀRIES.

 

 

 

 • PLANIFICACIÓ FISCAL I REESTRUCTURACIÓ EMPRESARIAL I PATRIMONIAL.

 

 

 

 • ATENCIÓ I SEGUIMENT DE REQUERIMENTS TRIBUTARIS (AEAT i ATC).

 

 

 

 • ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA EN INSPECCIONS TRIBUTÀRIES (AEAT i ATC).

 

 

 

 • COMPTABILITAT ANALÍTICA I DE COSTOS DE PRODUCCIÓ.

 

 

 

 • INFORMES ECONÒMICO-FINANCERS I ANÀLISI CONTINUAT DE L’ACTIVITAT.

 

 

 

 • DECLARACIONS CENSALS D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I ACTIVITAT. ALTES, BAIXES I MODIFICACIONS.

 

 

 • SUBCONTRACTACIÓ COMPTABLE. ET REALITZEM ELS ASSENTAMENTS, COMPTABILTZEM ELS TEUS DOCUMENTS I TE’LS EXPORTEM AL FORMAT QUE ENS DEMANIS.

 

 

 • ESCRITS I RECLAMACIONS DAVANT L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT i ATC).