LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

 

 • ASSESSORIA PERMANENT EN MATÈRIA LABORAL, SEGURETAT SOCIAL, SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL, PRESTACIONS (INSS, O.T.G.), DEPARTAMENT DE TREBALL I CONVENIS COL·LECTIUS.
 • CONSULTES VERBALS, TELEFÒNIQUES I PER ESCRIT. RÈGIM GENERAL, RÈGIM ESPECIAL D’AUTÒNOMS.
 • ALTES, BAIXES, VARIACIONS, CANVI DE METGE, SOL.LICITUD CARTILLA SANITARIA DELS TREBALLADORS A LA T.G.S.S.
 • CONFECCIÓ REBUTS MENSUALS DE SALARI (NÒMINES), PAGUES EXTRAORDINÀRIES I NÒMINES D’ENDARRERIMENTS DE CONVENI. (TREBALLADORS I AUTÒNOMS).
 • CONFECCIÓ BUTLLETINS DE COTITZACIÓ  A LA SEGURETAT SOCIAL TC1/TC2 MENSUALS I ANUALS D’ENDARRERIMENTS DE CONVENI, PRESENTACIÓ A LA T.G.S.S. O LA SEVA DOMICILIACIÓ A  L’ENTITAT BANCARIA CORRESPONENT.
 • FORMALITZA CIÓ I REGISTRE A L’O.T.G. DELS CONTRACTES DE TREBALL REALITZATS ALS TREBALLADORS.
 • CONFECCIÓ DE PRORROGUES DE CONTRACTE I EL SEU REGISTRE.
 • SEGUIMENT I COMUNICACIÓ A L’EMPRESA DE LES FINALITZACIONS DE CONTRACTES I PRORROGUES DELS TREBALLADORS, AMB LA  CONFECCIÓ DE LA CORRESPONENT NOTIFICACIÓ PEL TREBALLADOR.
 • LIQUIDACIONS DELS TREBALLADORS PER, FI DE CONTRACTE, ACOMIADAMENT O BAIXES VOLUNTÀRIES, AMB EL DOCUMENT DE SALDO I LIQUIDACIÓ.
 • CERTIFICAT D’EMPRESA  RELATIU ALS PERÍODES COTITZATS PEL TREBALLADOR, PER COMPLETAR  L’EXPEDIENT PER PRESTACIÓ DE L’ATUR.
 • CONFECCIÓ I PRESENTACIÓ D’EXPEDIENTS D’INCAPACITAT TEMPORAL A L’I.N.S.S. O MÚTUA PATRONAL, PER MALALTIA COMUNA, ACCIDENT LABORAL O MALALTIA PROFESSIONAL.
 • PRESENTACIÓ I SEGUIMENT DELS INFORMES DE BAIXA, ALTA I CONFIRMACIÓ PER MALALTIA COMUNA O ACCIDENT LABORAL A L’I.N.S.S. O MÚTUA PATRONAL.
 • CONFECCIÓ, INVESTIGACIÓ I PRESENTACIÓ DELS INFORMES D’ACCIDENT LABORAL A LES MÚTUES  PATRONALS.
 • CONFECCIÓ ANUAL DEL QUADRE HORARI, CALENDARI LABORAL I DE FESTES.
 • DECLARACIÓ I.R.P.F. TRIMESTRAL / MENSUAL (MOD.111) CORRESPONENT  A LES RETENCIONS EFECTUADES PER LES EMPRESES ALS TREBALLADORS EN LES NÒMINES I EN LES FACTURES DELS PROFESSIONALS.
 • DECLARACIÓ ANUAL I.R.P.F. RESUM ANUAL (MOD.190). DECLARACIÓ INFORMATIVA QUE ES PRESENTA A LA DELEGACIÓ DE L’AEAT, I EN LA QUE ES FAN CONSTAR ELS INGRESSOS I RETENCIONS ANUALS DELS TREBALLADORS I PROFESSIONALS.
 • CONFECCIÓ DELS CERTIFICATS INFORMATIUS ANUALS DE RETRIBUCIONS I RETENCIONS ALS TREBALLADORS I PROFESSIONALS PER LA CONFECCIÓ DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA.
 • ATENCIÓ DE REQUERIMENTS DAVANT LA T.G.S.S. I LA U.R.E. DE LA SEGURETAT SOCIAL .
 • CONFECCIÓ DELS CERTIFICATS DE SITUACIÓ FAMILIAR,  PER CALCULAR  LES RETENCIONS QUE S’APLICARAN ALS TREBALLADORS A LES NÒMINES MENSUALS.
 • LLISTATS D’ESTUDI DE COSTOS DE SEGURETAT SOCIAL, SALARIS I BONIFICACIONS.
 • CERTIFICATS CORRENT DE PAGAMENT  AGENCIA TRIBUTARIA I T.G.S.S.
 • IMPRESSOS SOCIALS.