AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

Introducció i dades de la companyia

Les presents disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet accessible a través de la url www.gestionatonline.com (en endavant, el “Portal”) que GESTIONA’T ONLINE WEBSITE SL (des d’ara , “GESTIONA’T”) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

GESTIONA’T ONLINE WEBSITE SL és una societat espanyola amb domicili social a Carrer Miracle,9 Baixos 2a, 25600, BALAGUER (Lleida), inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Tom 1.438, Llibre 0, Foli 174 , Secció 8, Full L-28.930, inscripció 1ª i CIF: B-25.803.321.

Per a una comunicació directa i efectiva amb GESTIONA’T es posa a disposició el telèfon 658 861 853 o l’adreça de correu electrònic info@gestionatonline.com.

l simple accés, navegació i ús del Portal atribueix la condició d’usuari del mateix (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de l’Avís Legal vigent i publicat en cada moment al Portal. L’Usuari haurà de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris d’Internet o exclusius per als clients de GESTIONA’T poden estar sotmesos a condicions específiques, reglaments i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

La informació continguda i accessible a través d’aquest Portal és facilitada per GESTIONA’T a fi de proporcionar a l’usuari informació d’interès general (els “Continguts”).

Accés i ús del portal

L’accés general i navegació a través del Portal no requereix registre previ, excepte per a aquelles funcionalitats i / o serveis que així ho requereixin, en aquest cas resultarà necessari facilitar determinada informació a través dels formularis disposats a l’efecte.

La naturalesa dels continguts del Portal i els serveis prestats a través del mateix es dirigeixen a usuaris majors de 18 anys, per tant queda expressament prohibit l’accés a usuaris menors d’aquesta edat.

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau poguessin ser d’aplicació. Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir de:

  • a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per GESTIONA ‘T o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.
  • b) Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.
  • c) Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts així com de les bases de dades que GESTIONA’T posi a disposició dels Usuaris.

GESTIONA’T es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Portal, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís.

Queda prohibit transmetre o enviar a través del Portal qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets de GESTIONA’T o de tercers.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Atès que els Continguts (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) del present Portal estan protegits per copyright i marca registrada, l’ús no autoritzat de qualsevol Contingut inclòs en el Portal pot incomplir el copyright, la marca registrada o altres drets de propietat industrial i intel·lectual protegits per la llei aplicable. La recopilació (entenent com a tal l’obtenció, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut de la web és propietat exclusiva de GESTIONA’T, i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Tot el programari, textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio utilitzats en l’ús i desenvolupament del lloc web és propietat de GESTIONA’T o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.

La posada a disposició dels usuaris de les bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software propietat de GESTIONA’T o dels seus proveïdors mitjançant el portal o que figuren en el mateix no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d’un dret d’explotació a favor de l’usuari diferent de l’ús que comporta la utilització legítima i d’acord amb la naturalesa del portal.

Si l’Usuari descarregués Continguts del Portal per a un ús personal o no-comercial, ha de conservar totes les notificacions de drets d’autor, marca registrada o altres avisos similars inclosos en el material original o en qualsevol còpia de material.

Queda prohibit reproduir, difondre, transformar, transmetre per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, modificar o suprimir la informació, els Continguts o advertències d’aquest portal sense la prèvia autorització escrita de GESTIONA’T. En cas de produir-se, s’atendrà al règim sancionador de les infraccions dels drets de propietat intel·lectual de GESTIONA’T, emparat per la legislació vigent.

GESTIONA’T i el logotip de GESTIONA’T són marques registrades de GESTIONA’T, així com els rètols, signes distintius o logotips. La utilització d’aquestes marques requereix l’autorització expressa de GESTIONA’T o una signatura membre de GESTIONA’T, així com un contracte de llicència acordat expressament per les parts. L’ús no autoritzat d’aquestes marques o altres marques registrades de GESTIONA’T podria ser objecte de procediment judicial en la màxima mesura possible contemplada per la llei. Per sol·licitar l’autorització per escrit, poseu-vos en contacte a través del formulari de “Contacte” o a l’adreça electrònica:  info@gestionatonline.com.

Llicència Sobre les Comunicacions

L’Usuari garanteix, respecte de qualsevol informació remesa a GESTIONA’T a través d’algun dels canals disposats a tal fi (inclòs el servei de missatgeria instantània, trucades telefòniques, correu electrònic, o altres que puguin posar-se a disposició el Usuari a aquests efectes), que ostenta els drets requerits per a això, no infringint cap dret de propietat industrial i / o intel·lectual, patent, marca, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercers

L’usuari assumeix la responsabilitat i deixarà indemne a GESTIONA’T respecte de qualsevol comunicació remesa, personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

 

Responsabilitat

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de GESTIONA’T de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat dels Continguts subministrats a través del mateix.

Així mateix, els Continguts accessibles a través del Portal, únicament tindran efectes informatius i no s’han d’utilitzar com a base per a la presa de decisions. Per tal motiu, GESTIONA’T no assumeix cap obligació respecte a l’Usuari. Qualsevol decisió adoptada per l’Usuari, amb base a aquests Continguts, s’entendrà sota la seva exclusiva responsabilitat i assumint íntegrament els riscos que puguin derivar.

En cap cas GESTIONA’T, ni els seus socis, directius, responsables, agents o empleats seran responsables de danys directes, indirectes, fortuïts, especials, exemplars, punitius, emergents ni de cap altre tipus (inclosa, però sense limitar-se a ella, la responsabilitat per pèrdua d’ús, dades o beneficis), sense consideració del tipus d’acte, inclosos però sense limitar-se a ells, contractes, negligències o altres actes il·lícits civils sorgits per o relacionats amb el Portal, amb els Continguts o bé el contingut al qual es hagi accedit a través del Portal, així com per la còpia, visualització o qualsevol altre tipus d’ús del mateix.

GESTIONA’T no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’Usuari a causa de la seva navegació en el Portal, o per qualsevol altre dany derivat d’aquesta navegació.

GESTIONA’T no ofereix cap garantia en relació amb la continuïtat o absència d’errors en cap dels continguts accessibles a través del Portal, a més de no garantir la correcció de qualsevol defecte o l’absència de virus i altres components nocius en el present Portal o al servidor que el subministra.

Per tant, els serveis prestats a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

Enllaços a continguts web de tercers

El servei d’accés al Portal inclou dispositius d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, GESTIONA’T no controla ni és responsable de cap d’aquests llocs ni del seu contingut ja que actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic ( “LSSI”) sent únicament responsable dels continguts i serveis subministrats en els enllaços a la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

GESTIONA’T no es fa responsable de les webs alienes a les que es pot accedir mitjançant vincles  (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web aliena és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari. GESTIONA’T no recomana ni garanteix cap informació obtinguda per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en accedir al Portal, com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix. L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Portal a un web aliè no comportarà en cap cas l’existència de relació, col·laboració o dependència entre GESTIONA’T i el titular del web aliena.

En cas que GESTIONA’T tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d’un tercer, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible. Així mateix, si l’usuari tingués coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament a l’Entitat als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a la mateixa.

Enllaços a continguts del Portal des de webs de tercers

Queda terminantment prohibit l’establiment d’enllaços al Portal des de pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o els normes socials generalment acceptades.

La reproducció en pàgines de tercers de continguts del Portal, la seva inclusió com a com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un navegador, requerirà prèvia autorització expressa de GESTIONA’T

La inclusió en pàgines de tercers de la marca, denominació , nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de GESTIONA’T i / o del Portal, requerirà prèvia autorització expressa de GESTIONA’T.

Denúncia d’irregularitats

Per a denunciar irregularitats respecte del compliment del present Avís Legal o qualsevol de les normatives aplicables es posa a disposició l’adreça de correu electrònic:  info@gestionatonline.com o el telèfon 695 19 feb 36.

Política de Protecció de dades

El tractament de dades de caràcter personal que pugui efectuar-se a través del portal es regirà pel que estableix la Política de Protecció de Dades, accessible en tot moment des del Portal, sent part integrant del present Avís Legal.

Política de Cookies

L’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també coneguts com galetes o tecnologies similars, a través del Portal es regirà pel que estableix la Política de Cookies, accessible en tot moment des del Portal, sent part integrant del present Avís Legal.

Generalitats i prevalença de disposicions

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l’Avís Legal.

El no exercici o execució per part de GESTIONA’T de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix, llevat que hi hagi reconeixement i acord per escrit per part seva.

En cas d’existir discrepància entre l’establert en aquest Avís Legal i les condicions generals i / o particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís Legal fossin considerats nuls o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l’Avís Legal.

 

Jurisdicció

Les relacions establertes entre GESTIONA’T i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa espanyola vigent. GESTIONA’T i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualsevol controvèrsies i / o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Balaguer.