POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals a través del portal d’Internet (en endavant, el “Portal”) que GESTIONA’T ONLINE WEBSITE SL (en endavant,”GESTIONA’T”) posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant del Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

Les dades personals facilitades per l’Usuari a través del Portal, s’incorporaran a un fitxer titularitat de GESTIONA’T, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. La finalitat d’aquest fitxer és (i) l’atenció de les sol·licituds i consultes remeses a través del formulari de contacte habilitat a l’efecte; (ii) la tramitació de la contractació, prestació, desenvolupament i manteniment dels Serveis contractats i prestats a través del portal, el que inclou el tractament de les dades necessàries per a la identificació electrònica, l’enregistrament de les converses sostingudes a través del servei d’ telefonia, trucada de vídeo o missatgeria instantània, així com aquells necessaris per al compliment de totes les normatives siguin d’aplicació, com ara la legislació en matèria de prevenció del blanqueig de capitals; (iii) la gestió de la participació dels clients en el bloc de l’Acadèmia, els comentaris, en tot cas, quedaran subjectes a moderació; (iv) la gestió d’eventuals promocions, concursos, sortejos o accions de similar naturalesa.

En la mesura que sigui necessari per a la prestació dels Serveis, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics amb la finalitat d’executar aquells serveis contractats que així ho requereixin o bé per al compliment d’obligacions directament exigibles GESTIONA’T.

En aquells casos en què les dades hagin estat facilitats amb motiu de la participació en promocions organitzades per GESTIONA’T i terceres entitats col·laboradores, les dades identificatives del participant podran ser cedides a les entitats amb la finalitat de gestionar i fer efectiva la corresponent promoció

Determinats serveis posats a disposició de l’usuari a través del Portal són prestats per tercers, com ara el servei d’emissió i validació del certificat electrònic o el servei de domiciliació bancària, de manera que es recomana a l’usuari que revisi els textos legals que regulen aquests serveis .

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a GESTIONA’T per als fins assenyalats. Les dades seran conservades durant els períodes que la normativa aplicable determini o durant els terminis en els poguessin derivar responsabilitats per GESTIONA’T.

En aquells casos en què l’Usuari manifesti el seu consentiment a l’efecte, les dades podran ser emprats per a la remissió, inclosa la via electrònica, de comunicacions de naturalesa informativa respecte de GESTIONA’T, inclosos serveis i esdeveniments de la signatura. Així mateix, sempre que l’usuari hagi manifestat el seu consentiment a l’efecte, GESTIONA’T podrà facilitar les seves dades a altres societats afiliades a GESTIONA’T, o entitats amb les quals GESTIONA’T estableixi acords de col·laboració, dedicades a la prestació de serveis professionals pertanyents als sectors de la consultoria, advocacia, auditoria i serveis digitals, per a l’enviament de comunicacions de similar naturalesa. L’Usuari podrà revocar el consentiment facilitat en qualsevol moment i en cadascuna de les comunicacions remeses. El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part del titular.

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició ( “Drets ARCO”) en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: GESTIONA’T ONLINE WEBSITE SL, Carrer Sant Pere 1- 19, Planta 1ª, BOX 9, 25600, BALAGUER (Lleida), o correu electrònic a: info@gestionatonline.com amb la referència “D. ARC GESTIONA’T ONLINE ” i indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.